Asabina wil opheldering van Levens over bursalen in Cuba

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:Nieuws

Assembleelid Ronny Asabina (fractieleider BEP) vraagt minister Marie Levens van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur opheldering over het stopzetten van studiefinanciering van Surinaamse bursalen in Cuba meldt starnieuws. Hij zegt in een brief aan de minister geconfronteerd te zijn met bezorgde, wanhopige en radeloze bursalen, alsook ouders en verzorgers van studenten die in Cuba (mede) op kosten van de Staat een medische studie volgen. De minister van Volksgezondheid zou in een onderhoud met de ouders en verzorgers van studenten hebben voorgehouden dat de Staat niet langer voor de studiekosten kan opdraaien. 

Asabina voert aan dat de mededeling van Volksgezondheid niet strookt met die de regering recentelijk bij monde van de minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur ad interim, Silvano Tjong-Ahin, in het parlement heeft gedaan. De harde toezegging van de minister komt erop neer dat de studie van alle Surinaamse bursalen in Cuba, die binnen het formele beurzenprogramma van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur studeren, gegarandeerd is. 
“Deze commitment van de regering is heel geruststellend, motiverend en bovenal hoopgevend bij alle belanghebbenden overgekomen. Overigens leert de ervaring dat bij soortgelijke programma’s niet alleen cijfers, intenties, talent en maatschappelijke betrokkenheid doorslaggevend zijn bij de beoordeling, maar ook de mogelijkheid geboden wordt aan studenten om zich te ontworstelen aan onderdrukking, achterstelling en armoede. Hiertoe refereren wij  naar de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van de Verenigde Naties, waar onomwonden wordt aangetoond dat eenieder recht heeft op een levensstandaard die toereikend is voor de gezondheid en het welzijn van zichzelf en zijn gezin, met inbegrip van voedsel, kleding, huisvesting en medische zorg, benadrukt het Assembleelid. 

Het overgrote deel van de studenten in Cuba volgt een medische studie. Zij zitten met het gegeven dat voortzetting van hun studie vanwege de Staat niet is gegarandeerd en dus abrupt beëindigd kan worden met als gevolg dat ze huiswaarts moet terugkeren, zonder hun doel te bereiken. Dit tegen de achtergrond van de reeds gepleegde investeringen door de studenten zelf, alsook het nijpend en landelijk tekort aan medici en paramedici. 
De volksvertegenwoordiger vraagt de minister in te gaan op de volgende aandachtspunten:  • Kan de minister een overzicht geven van het aantal bursalen in Cuba, vanaf 2015 tot heden, gespecificeerd naar jaren, opleiding, sociale afkomst, etniciteit en geslacht, hoe interpreteert u de evolutie van deze informatie?. • Kan de minister de informatie over stopzetting van de studiefinanciering  bevestigen of ontkennen?. • Mocht de informatie op waarheid berusten, kan de minister dan klaarheid brengen in deze impasse en vicieuze cirkel waarin de bursalen buiten hun wil en invloed om zijn beland? • Welke oplossingsmodellen zult u dan presenteren aan deze groep studenten?• Kunt u ook aangeven waarom deze maatregel alleen van toepassing is op de medische studenten die in Cuba studeren en niet voor zij die in andere landen zoals Servië en China studeren? • Wat is ervan waar dat studiefinanciering vanuit het Studiefonds, dat wordt beheerd door de Nationale Ontwikkelingsbank niet mogelijk is voor deze groep van bursalen?• Wat zijn de inzichten, ervaringen alsook het oordeel van de minister over de kwaliteit en geloofwaardigheid van een medische studie in Cuba.  
“Kortom minister, ons inziens is het heel belangrijk dat het ministerie prioriteit geeft en dus pasklare antwoord en oplossing heeft voor dit cruciale en verontrustende vraagstuk op onderwijsgebied,” schrijft Asabina de minister. Hij kijkt vol goede moed naar haar reactie.